Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Informačná povinnosti voči dotknutým osobám podľa GDPR platná od 25.5.2018

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:
EK – PROMOTION s.r.o.
Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica

e-mail: michaela.polomkova@bcf.sk

Koordinátor, na ktorého sa môžete obrátiť
Naša spoločnosť má koordinátora na ochranu osobných údajov, ktorý dohliada na riadne spracúvanie Vašich osobných údajov. Môžete sa na neho kedykoľvek obrátiť na adrese: michaela.polomkova@bcf.sk

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho súhlasu na tieto účely:

 • spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti (pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy a práva dotknutých osôb. Dopyty a žiadosti dotknutých osôb sa snažíme vybavovať čo najskôr, ako je to možné, v súlade so zákonom.),
 • spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy (spracúvané osobné údaje nevyhnuté na uzatvorenie a plnenie zmluvy),
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu (informácie pre klientov o novinkách, ktoré sa týkajú správy ich zmluvy).

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s vaším súhlasom na tieto účely:

 • na účely marketingu.

Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?
Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod našej spoločnosti, k vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty:

 • sprostredkovateľov, ktorí majú prístup k osobným údajom našich klientov – externá účtovná firma.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať:

 • počas trvania zmluvy,
 • po dobu povinnú na základe Zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002,
 • po dobu povinnú na základe Zákona o účtovníctve č.431/2002,
 • po dobu povinnú na základe Zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005.

Naša spoločnosť používa profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov
Spolu s našimi partnermi využívame súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) na prispôsobovanie a zlepšovanie vášho zákazníckeho zážitku pri používaní našich webstránok a na poskytovanie relevantných online reklám. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky alebo mobilnej aplikácie. Môžu sa využívať iba počas vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.

Ak odsúhlasíte Súbory cookies v rámci našich služieb, tieto súbory sa môžu využívať na nasledovné účely:

 • zlepšovanie spôsobu fungovania našich webstránok,
 • zlepšovanie výkonu našich webstránok,
 • poskytovanie relevantných online reklám aj prostredníctvom sociálnych médií,
 • meranie efektivity našej marketingovej komunikácie vrátane online reklám.

Vaše možnosti pokiaľ ide o Súbory cookies na webovom prehliadači
Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies.  Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov (ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme),
 • právo na výmaz osobných údajov – „právo na zabudnutie“,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov (prenosnosť údajov je nové právo, ktoré umožňuje každému občanovi EÚ prenášať svoje údaje medzi organizáciami. Tento krok je bezplatný, pričom zákazníkom umožňuje zmenu poskytovateľov služieb. Jeho podstata spočíva v elektronickom odoslaní a doručení údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.),
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo dotknutej osoby aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, Úradu na ochranu osobných údajov; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; webstránka: https://www.dataprotection.gov.sk/; tel.: + 421 2 32 31 32 14).