Slovenské banské múzeum na ceste k ZELENÉMU MÚZEU

Slovenské banské múzeum (SBM) má spolu s novým vedením aj ambiciózny cieľ – stať sa zeleným múzeom.

Klimatická neutralita

Múzeum v záujme aktívne sa podieľať na prechode na klimaticky neutrálnu spoločnosť, požiadalo Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia o vypracovanie analýzy uhlíkovej stopy. Z poskytnutých údajov o spotrebe energie, pohonných hmôt, leteckej dopravy a možností rekonštrukcie objektov múzea bola spracovaná analýza, z ktorej vyplýva, že uhlíkovú stopu vytvárajú najmä emisie z vykurovania zemným plynom a spotreby elektrickej energie. Za roky 2018 – 2019 vyprodukovalo SBM až 341 ton emisií CO2. Úsporné opatrenia môžu do roku 2040 priniesť uhlíkovo neutrálnu prevádzku múzea a celkovo ušetriť vypustenie takmer 2 tisíc ton emisií skleníkových plynov. Uplatňovaním opatrení, ktoré budú znižovať spotrebu energie, pohonných hmôt, eliminovať leteckú dopravu má múzeum šancu byť uhlíkovo neutrálnou inštitúciou v roku 2040. Múzeum sa už v roku 2021 snaží zisťovať svoje možnosti prechodu na odber zelenej energie. Obnova vozového parku a preferencia elektromobilov si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

Pre úplnú kompenzáciu vyprodukovaných emisií je potrebné vysadiť ročne viac ako 300 stromov.  V spolupráci s Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s r.o. a Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy, už pripravujeme koncept a harmonogram napĺňania tohto záväzku, s výsadbou štartujeme v októbri. Do konca roka plánujeme ako múzejný tím vysadiť v mestských lesoch 500 stromov. Teší nás dobre naštartovaná spolupráca s partnermi.

Stratégia komplexnej transformácie

V prvej fáze zámeru sa zameriavame na revíziu samotnej prevádzky múzea, so zámerom znižovať negatívne vplyvy svojej činnosti na životné prostredie. Analyzujeme, definujeme nedostatky, navrhujeme riešenia, prijímame opatrenia a meníme postoje a správanie zamestnancov vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Za prioritné považujeme riešenie energetickej náročnosti budov. Expozície múzea sídlia vo veľkoplošných historických objektoch s vysokou spotrebou energií na vykurovanie aj osvetľovanie. Koncipujeme projektové zámery na regulačné systémy a obnovy zamerané na zvýšenie úspory energetickej náročnosti budov. Na túto skutočnosť dávame dôraz v investičných rozpočtových zámeroch na rok 2022, kde medzi prioritné opatrenia patrí investícia do projektovej dokumentácie znižovania energetickej náročnosti budov Berggericht, Kammerhof a Galéria J.Kollára. Vykurovacie systémy v týchto objektoch sú často na hranici životnosti a možnosti regulácie sú nedostatočné. Pred blížiacou sa vykurovacou sezónou plánujeme zabezpečiť aspoň základné regulačné mechanizmy vykurovacieho systému.

Rozsiahle expozičné priestory múzea si vyžadujú celodenné svietenie s nemalou spotrebou energie. Minimálnym opatrením, ktoré chceme uplatniť už v tomto roku je inštalácia pohybových svetelných senzorov. Podobne sa pozeráme aj na spotrebu vody. Do muzeálnych objektov príde ročne cca 150.000 návštevníkov (2019) a to sa prejaví aj  na spotrebe vody. Opatrením, ktoré aplikujeme je inštalácia šetričov vody, zachytávačov dažďovej vody a pod. V projektových zámeroch chceme vybudovať komunitnú a dažďovú záhradu.

V roku 2022 chceme tiež zvýšiť podiel zeleného verejného obstarávania pri nákupoch a službách a tým prispieť k plneniu záväzku štátu pre zelené verejné obstarávanie. V roku 2020 sme dosiahli 26% podiel zeleného verejného obstarávania na počet zákaziek a len 16% podiel na hodnotu zákaziek. Cieľ Slovenska je do roku 2030 dosiahnuť 70% podiel zeleného verejného obstarávania. Múzeum chce k tomu prispieť.

Zaoberáme sa aj produkciou (rozsahom a charakterom) odpadu našich prevádzok. Analyzujeme, zavádzame opatrenia, motivujeme k zodpovednému triedeniu odpadu. Z analýz odpadu vyplýva, že stále nemalá časť komunálneho odpadu obsahuje zložky, ktoré je možné vytriediť. Separujeme všetky druhy odpadu. Naším cieľom je eliminovať potrebu nádob na zmiešaný odpad, edukovať a motivovať  zamestnancov zodpovedne separovať a snažiť sa znižovať jeho produkciu. Poplatky za odvoz odpadu tvoria nemalú výšku nášho rozpočtu. K zníženiu množstva komunálneho odpadu sme prijali opatrenia už v tomto roku.

Múzeum má úprimnú snahu približovať sa k ekologickým prístupom v prevádzke inštitúcie, aplikovať postupy pri ochrane zbierok šetrné k životnému prostrediu, podporovať udržateľné procesy, vzdelávať v starostlivosti o ochranu životného prostredia. Organizovaním verejných podujatí edukujeme, prinášame inovácie v zodpovednejšom prístupe vo všetkých segmentoch našich činnností  (znovupoužitie materiálov, recyklácia a separovanie a pod.).

Sieťujeme sa, zapájame sa do národných aj do medzinárodných iniciatív a platforiem, ktoré aktívne upozorňujú na dôsledky klimatickej zmeny a hľadajú spôsoby znižovania jej dopadov. Sme súčasťou globálnej siete múzeí Museums For Future, členom asociácie Clima Pact Ambassador.

Našou ambíciou je procesom „zelenej transformácie“ inšpirovať aj iné múzeá a verejné inštitúcie, radi sa podelíme o naše skúsenosti.

V Slovenskom banskom múzeu si uvedomujeme, že pozícia múzea má silný vplyv na verejnú mienku, na rozmanitú generačnú skladbu návštevníkov, najmä deti a študentov. Programová eko – zmena správania a tímové úsilie sú silným nástrojom k dosiahnutiu zmeny a inštitucionálneho príspevku k zníženiu dopadov klimatickej zmeny.

Slovenské banské múzeum, Emília Švecová

Pozri tiež

Na štiavnickom festivale 4 živly si v auguste pozriete lákavé filmové novinky

Banská Štiavnica bude v dňoch 4. – 8. augusta 2021 hostiť 23. ročník Letného filmového festivalu 4 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *